trilli.pl

Blog dla kobiet

oddział przedszkolny a przedszkole różnice
Dziecko Zdrowie

Oddział przedszkolny a przedszkole – jakie są różnice?

System organizacji oświaty w Polsce przewiduje różnorodne formy edukacji i kształcenia. Już od najwcześniejszych etapów dzieci mogą uczyć się, korzystając z różnych placówek oświatowych. Należą do nich między innymi przedszkola i oddziały przedszkolne. Choć może się wydawać, że to takie same placówki, zasady ich organizacji różnią się od siebie.

Regulacje prawne dotyczące wychowania przedszkolnego

Przepisy dotyczące edukacji przedszkolnej można znaleźć w ustawie Prawo oświatowe, a szczegółowe regulacje znajdują się w rozdziale 2 tej ustawy. Przepisy te wskazują, że dzieci, których dotyczy obowiązek uczestnictwa w zajęciach wychowania przedszkolnego, mogą edukować się zarówno w przedszkolach, jak i oddziałach przedszkolnych (lub poprzez inne formy wychowania przedszkolnego). Już samo wyróżnienie dwóch pierwszych form w ustawie sugeruje, że pojęcia te nie są synonimami, a przedszkole jest czymś innym, niż oddział przedszkolny. Choć celem funkcjonowania obydwu form jest zapewnienie dzieciom dostępu do edukacji przedszkolnej, są one odrębnymi jednostkami i zasady ich działania różnią się od siebie. Poza ustawą Prawo oświatowe, ważne informacje dotyczące organizacji przedszkoli i oddziałów przedszkolnych znaleźć można w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Ustawa i rozporządzenie zawierają wiele ważnych informacji. Stanowią one między innymi, że obie formy wychowania przedszkolnego mogą działać jako placówki publiczne prowadzone przez gminę, placówki publiczne prowadzone przez inną osobę prawną lub fizyczną, bądź też jako placówki niepubliczne.

Jakie są różnice między oddziałem przedszkolnym a przedszkolem?

Choć zadania obydwu rodzajów placówek są podobne, jeśli chodzi o oddział przedszkolny a przedszkole różnice dotyczą wielu istotnych kwestii. Przede wszystkim, przedszkole to jednostka niezależna, funkcjonująca zazwyczaj w wyznaczonym do tego celu budynku. Jeśli zaś chodzi o oddział przedszkolny, to jest to forma zorganizowana przy szkole podstawowej. Z tego powodu dla wielu osób trudne może być zrozumienie, że nie jest to mimo wszystko część podległa szkole podstawowej. Oddział przedszkolny jest swego rodzaju niezależnym przedszkolem, które mimo funkcjonowania w budynku szkoły podstawowej, rządzi się osobnymi prawami i zasadami organizacji.
Jeśli chodzi o różnice w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, z reguły te pierwsze, z uwagi na większą skalę działalności, są czynne dłużej i często organizują zajęcia dla dzieci w formie dwóch zmian. Jeśli zaś chodzi o oddziały przedszkolne, w praktyce są one czynne krócej, choć oczywiście w obydwu rodzajach jednostek zajęcia dla dzieci nie mogą trwać krócej, niż pięć godzin.

Warto znać zasady działania i podstawy prawne regulujące funkcjonowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, by zrozumieć różnice związane z ich działalnością, gdyż każdy rodzic stanie pewnego dnia przed wyborem placówki, która będzie miała zająć się edukacją przedszkolną jego dziecka.